Ochrana osobních údajů a obchodních podmínek

Ochrana osobních údajů

Pokud jste fyzickou osobou, je Vám ochrana osobních údajů poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 Přijetím podmínek vyjadřujete souhlas se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů a těchto osobních údajů osoby uvedené na poukazu, která bude čerpat služby dle poukazu: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvedete v objednávce (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby, kdy písemně vyjádříte nesouhlas s tímto zpracováním.

 Zpracováním Vašich osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a další zákonná práva k těmto údajům. Poskytovatel Vás tímto informuje, že Vaše osobní údaje je možno na základě Vaší písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Poskytovatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují kromě Poskytovatelů služeb, externí dopravci a osoby podílející se na dodání poukazu a poskytnutí služby dle poukazu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení poukazu a poskytnutí služby.

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 Odesláním objednávky potvrzujete, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že osobní údaje poskytujete dobrovolně.

 V případě, že se domníváte, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:
· požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
· požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Poskytovatel povinen Vám tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 Zasláním objednávky vyjadřujete souhlas se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele na Vaši e-mailovou adresu. Dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících vět můžete kdykoli odvolat.

V případě že rybář nedosáhl věku 18 let musí mít na lovném místě po celou dobu rybolu osobu starší 18 let.

V případě nedostavení se na místo v termínu rezervace bez předchozí omluvy/storna
(emailem, telefonicky nebo osobně), do 10 dnů a méně od začátku rezervace, je vyžadována platba v celé výši rezervované
povolenky!